داستان کوتاه

 و ... ک... . س. ..ط. .. .و .د

برای شهرزاد قصه گو

 

... و ... ... .. .. .. ....... .ق . .... .. ..... .... ... : «...... ا ..... .. .... ...» . ت  . ی  .. .... ک . .... . .. ل ... .. . م ... .. ا . ت  .. . س  . ..ه . . ن . ق . ط .. ه ..... .. .... م ... ... .. ی .... .. .. ش  ... ....... . و ... ..... . ن . ... ..... .. ..... ... د . د .. ا . .. .......... س .. ت .. : « ی .. ....؟ »

.... ا .. .. .... ..... ن ..... .... . ... .... ... .... ..... ه ... ا . .. ... . خ .. و . ا ن ... .... . ..... ...... د .... ....ه .. . ن .. .. .... . م  ی  .... ... : «...ن .  ....». ش   ... و  . .. ...... ... .ن  .. د . و ...

.... ق ... .. ت . .... . .. ی ... ..... : «... .... ..ج  ؟»

.... .د ....... .... ........ 

...ا  .. .. س ... ..... ت .... : « ا.. .... ..... س....»

.... ... : «ر......» . ا .. .. .... ..... .. ن ... ه ....

... ا  ... : «.... .. ز... ....»

.... ... : « ... . م . ..... ...... ی ....» . .... ..... .. ... .....

.... ... : «... ن .. .ش . .... .... . .. ه ..». .... ... خ . .. .... .... .و  .... ....... ا . .. ن .. د .. ... ........ ه. ...... ... ..... ن ..  ش .. .. و ... .... .... ...؟ . .... ..... ن ... ..... : «. ر ... ...  .....»

.... د ............

... ف  ... : «... .. ... ز .. ... ..... ..... . ا  .....»

.... ..... ر ....

ِ... ا  ... : «. د ..  ق .... .. .... .....»

.... ..... .. .... .. .... ..... ........ . ....... . م .. ... .. .... ... . و . ش ...... .. ... م .. ی ... ....  .... ش .... . و  ...... .... ن .. .......

... د ...... ... . .. و ... .. ... .. ق  . ت .. ....... . ..... .... ..... ... : «.... ... ص . ... ....»

.... ... : «.. ه ......»

... د  ... : «گ .. ...»

.. ا ... .. .. ... س ....... .... .... ت ....... .. .. ا ... ن . .. ، ...... .. ه . ..... ... : «و .. ...... »

.... ا ... : « ا... .....»

«... .س .... .. ..... .... ر .......»

... ف  .. ر ... .. ..... ... : «ز .... ..... .. .. ....»

.... . ا .. : «.. ..... م ..... .ی....»

.... م  ... : «. ق  ....  ...»

و  .... ... ش  : «..... ص.. ..... ...... ه ... ه . .»

.... .. ش ... .. .. .... .... . ...... ... .. ... ..... . و ... ...... ... .... ن .. د .. د .. ر ... . ز... ...... ن . ..؟ .... د .. . گ ... ... ...... .. ..... ..... ........ ..... ..... .. ...... ... .ی. .... ..... ...... ..... .چ ... . ... ..... ....... ... ... ......؛ ..... ..... ....، ..... . ی..

. ز .... ... : «ا ... .  ....» . ی    ... ک . .. ...... ... . م .. م  .  ...

.... ی . .... . .. ش ... ..... : «... . ی ... ..  ؟»

.... . و  ....... .... ........ 

... د .. .. چ ... ..... ز  .... : «.. ه .... ..... .....»

.... ی ... : «.. ز ....» . ا .. .. .... ..... .. ن ... ه ....

... م  ... : «... .. ...ا  .. ... ..... ..... . ر  .....»

.... ..... ث  ....

ِ... ل  ... : «. و .. ی ک.... .. .... .....»

.... ..... .. .... .. .... ..... ........ . ....... . ه  .. ... .. .... ... . و . ا  ...... .. ... ی .. ت  ... ....  .... ا .... . ز  ...... .... ه  ..

....... . ب .... ... : «. ش .. .  ....» . ر    ... ا . .. ...... ... . ی  .. ن   .  ...

.... ف  . .... . .. س ... ..... : «... .... ب ..  ؟»

.... . ک   ....... ش ....ی  ........ د ... .... .... . .. ن.

پ...ز  87   

 

 

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
رضا

ببخشید ! این که گفتید یعنی چه ؟؟!! [ناراحت]

مثل همیشه

متاسفانه فونت ها قابل خواندن نيست

بهمن دادگر

شاید خوب متوجه نشده باشم ولی اگر شهر زاد هم زیرکی شما را داشت هر کدام از داستانهایش برای عمر یک پادشاه کفایت میکرد مگر اینکه آ ن پادشاه من بودم چون همان شب اول کشته بودمش[لبخند]

بی سوادی هم بد دردیه