کلاغ پر

بگذار در این کشتزار گریه کنم.

این اینترنت چقدر چیز خوبی ست. آدمی در این کوچه پس کوچه های بی پایانش به راحتی می تواند خبری بشنود از دوستی که سالهای سال او را ندیده است.

چقدر این اینترنت چیز خوبی ست.

شهرام شیدایی هم پر

فضیلت سکوت از محسن فرجی درباره شهرام شیدایی

بروید به سایت شهرام شیدای

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید