دست خط

خيلی وقت است که چيزی ننوشته ام. خيلی وقت است. راستش پس از برگشتن از سفر و جستجوی برای کار سر از اراک در آوردم و در پی آن اثاث کشی بود به شهرک خاموش و ساکت مهاجران اراک و دردسرهای اثاث کشی و جابه جايی. و در اين مدت نتواسته ام چيزی بنويسم. خيلی وقت می شود که چيزی ننوشته ام. خيلی وقت...

31.gif  

/ 1 نظر / 21 بازدید
رضا ترکاشوند

نوشتن بهانه ايست که قرارمان با فردا با را بيادمان مياورد. فردا ستاره ديگريست وقلم شهابی خورشيدی.