خيشخانه
یاد بعضی نفرات

یاد بعضی نفرات
روشنم میدارد:
اعتصام یوسف
حسن رشدیه

قوتم میبخشد
ره می اندازد
و اجاق کهن سرد سرایم
گرم می آید از گرمی عالی دمشان

نام بعضی نفرات
رزق روحم شده است.
وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جرأتم میبخشد
روشنم میدارد.


نیما یوشیج

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ - امیررضا بیگدلی