خيشخانه
اينک خيشخانه

چو آفتاب شد از اوج خود به خانۀ ما

به خیشخانه رو و برگ بید و باده بخواه

(ازرقی)

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ - امیررضا بیگدلی