خيشخانه
آب دریاها سخت تلخ است آقا!

  دریا خندید در دور دست

  دندانهایش کف و لبهایش آسمان

-          تو چه می فروشی دختر غمگین سینه عریان؟

-          من آب دریاها را می فروشم آقا!

-          پسر سیاه قاطی خونت چه داری؟

-          آب دریاها را دارم آقا!

-          این اشکهای شور از کجا می آید مادر؟

-          آب دریاها را من گریه می کنم آقا!

دل من و این تلخی بی نهایت

سرچشمه اش کجاست؟

آب دریاها سخت تلخ است آقا!

  دریا خندید در دور دست

  دندانهایش کف و لبهایش آسمان

  لورکا

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ - امیررضا بیگدلی