خيشخانه
شعر معاصر

   و  آسیاب نان

                     آسوده همچنان  می چرخد

   دندان گرد سنگ

 -  سنگاسیاب نان ـ

                              چون لقمه ای بزرگ جهان را

                                    آخر به کام خویش فرو خواهد برد

    و بوی حسرت نان

                            ما را 

                                  تمام ما را خواهد برد

  ما ایستاده ایم

                       و لحظه لحظه نوبت خویش را

                                               خمیازه می کشیم

        اما این آسیاب کهنه به نوبت نیست

                             شاید همیشه نوبت ما فرداست

 و آسیاب کهنه نان

                           همچنان

                                    می چرخد !!!!

 قيصر امين پور                    

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦ - امیررضا بیگدلی