خيشخانه
دست خط

خيلی وقت است که چيزی ننوشته ام. خيلی وقت است. راستش پس از برگشتن از سفر و جستجوی برای کار سر از اراک در آوردم و در پی آن اثاث کشی بود به شهرک خاموش و ساکت مهاجران اراک و دردسرهای اثاث کشی و جابه جايی. و در اين مدت نتواسته ام چيزی بنويسم. خيلی وقت می شود که چيزی ننوشته ام. خيلی وقت...

  

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥ - امیررضا بیگدلی