خيشخانه
پیمانه

ساقی اگرم می ندهی می میرم

ور ساغر می ز کف نهی می میرم

پیمانه هر که پر شود می میرد

پیمانه من چو شد تهی می میرم

منسوب به ابوسعید

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ - امیررضا بیگدلی